Ahogy majdnem minden honlap, úgy a dynamic2100.hu is használ sütiket a weboldalain. Adatkezelési Nyilatkozat:
Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.

www.dynamic2100.hu

adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELESI NYILATKOZAT


1    Bevezetés


A Dynamic 2100 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3070 Bátonyterenye Boróka út 23., levelezési cím: 3070 Bátonyterenye Boróka út 23., cégjegyzékszám: 12-06-003756, adószám: 20605913-2-12; Cég kapu krid: 20605913 , képviseli: Kabai István ügyvezető, (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) aláveti magát a következő nyilatkozatnak.


Tájékoztatjuk az érintett személyt, személyeket, az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztatásunk ki terjed az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Jelen adatkezelési tájékoztató a www.dynamic2100.hu weboldalon található és az ügykezelésünk során történő személyes adatkezelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://http://www.dynamic2100.hu/index.php/adatkezeles


A kereskedelmi szolgáltatásunk célja az érintett személy személyteink és viszonteladóink, partnereinek termékekkel történő kiszolgálása. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődlegesen céges adatokat tart nyilván. Elkerülhetetlen ugyanakkor, hogy Szolgáltató a céges partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyéb adatait is kezelje, mely adatkezelésekre a jelen Nyilatkozat az irányadó. Jelen Nyilatkozatot az A Dynamic 2100 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Adatkezelő) Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell alkalmazni.
Egy termék és/vagy szolgáltatás írásos megrendelésével Ön elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Adatkezelő jogosult jelen Nyilatkozatot a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A Nyilatkozat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


2    Értelmező fogalmak


Természetes személy bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy; jelen Nyilatkozat alapján megvalósított adatkezelés során elsődlegesen a Megrendelőnk által megadott természetes személy ,ügyintéző (rendelésre és termék átvételre jogosult személyek, kapcsolattartók, kereskedelmi és áruforgalmi ügyintézők, nyilvános helyen közzétett kapcsolati elérhetőségek)

Személyes adat: Bármely olyan információ, melyről egy természetes személy egyértelműen beazonosítható.
Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Hozzájárulás: az érintett személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: A Dynamic 2100 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3070 Bátonyterenye Boróka út 23., levelezési cím: 3070 Bátonyterenye Boróka út 23., cégjegyzékszám: 12-06-003756, adószám: 20605913-2-12; képviseli: Kabai István ügyvezető.


Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintett személyel, az Adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


Ajelen Tájékoztatóban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások - így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban: GDPR, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) - által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.


3    Alapelvek


 Az Adatkezelő a természetes személy adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:
-    az adattakarékosság elve szerint kizárólag a legszükségesebb személyes adatot kezeljük;
-    a pontosság kezelt adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük;
-    korlátozott tárolhatóság melynek olyan formában kell történnie, amely a Természetes személy azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ;
-    integritás és bizalmasság amikor a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelm.
-    elszámoltathatóság az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés Igazolására.


Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatvédelmet.
Az igénybe vevőnek (Természetes személynek) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.


4    Ügyfél felelősségi köre


Amennyiben a Megrendelő nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét az írásos megrendelés során, vagy bármilyen szolgáltatásunk használatával összefüggésben, a Megrendelő kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Ügyfél figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett személy az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő a z ügyfélre tovább hárítja.


Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintett személyet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ügyfél felelőssége, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért is. Ügyfél az adatokban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni minden egyes új megrendelés, vagy bármilyen üzleti szolgáltatás kérése előtt.


Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. A GDPR rendelkezései szerint a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett személy hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Kizárólag 16 év feletti jogi vagy természetes személyeket szolgálunk ki. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.


5    Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere


Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

Szállítási keretszerződés megkötése és teljesítése vásárlás érdekében
AZ ügyfél megrendelését azért adja le, hogy az Adatkezelővel szállítási vagy szolgáltatási keretszerződést kössön. A szállítási keretszerződés alapján az Ügyfél jogosult a  leadott megrendelése alapján vásárolni, azaz egyedi megrendeléseket leadni, melyek a keretszerződés során létrejött egyedi megállapodásnak minősülnek a z Általános Szerződési Feltételek értelmében.
Annak érdekében, hogy a felek a keretszerződést és az egyedi szerződéseket teljesíteni tudják, szükség van arra, hogy az Ügyfél, vagy nevében eljáró egyes személyek (pl.: vezető tisztségviselők, rendelésre jogosult munkavállalók, megrendelt áruk átvételére jogosult munkavállalók/megbízottak, számlázással, áruforgalommal és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók, bizonyos kapcsolati adatait az Adatkezelő kezelje.

Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, IP cím, név, lakcím (székhely), adószám, bankszámlaszám, áru vagy átutalásos számla átvételére felhatalmazott személy adatai, cégjegyzésre jogosult személy fényképes igazolvány száma, cégkivonat.
Ha a Felhasználó egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, a következő személyes adatok kezelésére is sor kerül: név, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím (székhely), születési hely és idő, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adószám, bankszámlaszám.

A szerződés teljesítése, mint fő cél alapján az Adatkezelő a következő álcátokból kezeli a személyes adatokat:
    keretszerződés és/vagy egyedi szerződés létrehozása, módosítása, megszüntetése: a természetes személy Ügyfél egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez. A Felhasználó a megrendelés során, mely a keretszerződés létrejöttét eredményezi, köteles megadni bizonyos személyes adatokat (vezető tisztségviselő és kapcsolattartók fent felsorolt adatai). Adatkezelő jogosult és köteles az Ügyfél és az aláírásra jogosult személy vonatkozásában az adatokat előzetesen ellenőrizni. Ellenőrzést követően az elfogadott Ügyindítási kérelmet(megrendelés) az Adatkezelő véglegesíti.


ellenszolgáltatás (vételár és egyéb költségek) megállapítása és megfizetése, számlázás:
Adatkezelő kezeli a természetes személy Ügyfélnek és az Ügyfél pénzügyi kapcsolattartójának adatait a számlázás, a vételár és egyéb költségek megfizetése, és a fizetéssel kapcsolatos egyes kérdések rendezése érdekében.
    megrendelt  termékek el-/kiszállítása: Adatkezelő a megrendelt termékeket az ügyfél által megjelölt címre kiszállítja/kiszállíttatja. A termékek átadhatósága érdekében Adatkezelő bekéri a termék(ek) átvevőjének nevét és személyi igazolvány számát, melyet a helyszínen ellenőriz. Az Adatkezelő vagy alvállalkozója által megvalósított kiszállítás esetén Adatkezelő jogosult a termék átvevőjeként megjelölt kontaktszemély adatait (név, telefonszám, a fuvarozó megbízottjának átadni (megbízott fuvarozók listáját Id. lentebb).
Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése, valamint a következő rendelet értelmében:

„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. igényérvényesítés esetén, jogos érdek alapján. A jogalap és/vagy cél változásáról az Érintett személy értesítést kap.
Az adatkezelés időtartama:

elutasított ügyindítás: elutasított ügyindítás esetén az Adatkezelő az adatokat az elutasítással egyidejűleg törii.

Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére, például kiszállítás esetén, Id. fent. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról. A kiszállítással kapcsolatban a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése

Adatkezelés jogalapja: Érintett személyeknek lehetőségük van hírlevélre és egyéb direkt marketingtevékenységre feliratkozni. Az Ügyfél a feliratkozással hozzájárul a feliratkozáskor megadott adatainak elsődlegesen: e-mail cím, direkt marketing és hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. Ügyfél ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni azon az úton és elérhetőségről ahogyan és amilyen e-mail címről azt  korábban ezt a nyilatkozatát megtette. ezen kívül lehetősége van még  ügyfélkapun keresztül cégkapunkra igényét eljuttatva (mellyel igazolja személyazonosságát), illetve személyesen az  Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel, illetve hasonló módon adatai ilyen célú kezelésével szemben tiltakozással élhet.


Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de nem tovább, amint az  ügyfél adatai törlését kéri.


Adattovábbítás: Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.
A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Ügyfél nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem kap külön értesítéseket termékekről, vagy szolgáltatásokról.


Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: Ügykezeléseink során, profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.


Követelések érvényesítése


Amennyiben a keretszerződésből és/vagy az egyedi szerződésből bármilyen igény származik az Ügyféllel szemben, vagy az Ügyfél kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a keretszerződés alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Ügyfél személyes adatait. Ügyfél bármilyen áru vagy szolgáltatás megrendelésekor illetve szerződés kötéskor ehhez kifejezetten hozzájárul, és gondoskodik arról, hogy az Ő áltlala további érintett személy személyek hozzájárulását is beszerezze.


Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelésjoga lapja az Ügyfél fentiek szerinti hozzájárulása, mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.
Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve a hozzájárulás visszavonása, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.


Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Ügyfél tájékoztatást kap.


6    Honlap használatával kapcsolatos adatok kezelése


Adatkezelő a weboldal üzemeltetése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:
    Weboldalakra jellemző cookie-k
Weboldalakra jellemző cookie-k az úgynevezett  „biztonsági cookie-k”, „sütik” melyek használatához előzetes hozzájárulást kérünk a látogatóktól.
weboldalon külön értesítésben felhívjuk figyelmét arra hogy amennyiben nem ért egyet a weboldalunk működéséhez szükséges „cookik” használatával, úgy kérjük oldalainkat ne látogassa.
Az adatkezelés célja: weboldal helyes működése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett személyől/Felhasználótól hozzájárul, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a látogató által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.
A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok.
Az érintett személyeknek lehetőségükvan a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.    Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása


Általános rendelkezések
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
-    az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza és korlátozza;
-    csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
-    az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
-    gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek személyes adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:
* hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.

adatfeldolgozók részére történő adatátadás:könyvelési célból, az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatás keretében jogosult az Ügyfél adatait a logisztikai szolgáltatónak, valamint a kijelölt fuvarozónak (szerződéses alvállalkozóknak) átadni.
A fentiekben meghatározott eseteken kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek.

Az adatok megismerésére jogosult a lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen Nyilatkozatban meghatározott alapelvek tiszteletben tartásával.

Adatok fizikai tárolása: Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik, az Adatkezelő tulajdonában álló szervereken. A kiszállítási szolgáltatás keretében a fuvarozók által megvalósított adatkezelésre nézve a fuvarozók adatvédelmi előírásai irányadók.
Könyvelési szolgáltatás keretében, a könyvelő cég adatkezelésre a könyvelő cég adatvédelmi előírásai irányadók
Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokkal biztosítja. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljes körű felelősség terheli.

Tárolási idő: Adatkezelő az Érintett személyi adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, az az ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.


8. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett személyi adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintett személyre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az érintett személy személyt.
Adatkezelő, amennyiben érintett személy személy adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalsított érintett személy személy adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja:
- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknektovábbították vagy továbbíthatják;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

9. Az Érintett személy jogai

Az érintett személyt az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintett személy személynek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen nyilatkozat is;

Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett személy jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett személy kezdeményezheti az adat helyesbítését;
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett személy kérheti az adat törlését, ha:
-    az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
-    az Érintett személy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
-    az Érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
-    az adatkezelés jogellenes
-    jogi kötelezettség előírja a törlést
-    az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett személy tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintett személlyel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett személy jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

Visszavonás joga: az Érintett személy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Érintett személy fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett személy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve postai címére küldött levelében tudja benyújtani. Adatkezelő tájékoztatja az Érintett személyeket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.
Adatkezelő jogosult az Érintett személy beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett személy Adatkezelő által nyilvántartott email címéről, beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintett személytől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintett személyt más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni.
Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül - kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben - elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintett személyt írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
Érintett személy az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül az Érintett személy a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett személy lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságelőtt (NAIH).

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
Székhely:1051 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Url: http://naih.hu


Pay Pal

HP Business Partner Zyxel Partner